Asigurarea Calității UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI

Universitate acreditată A.R.A.C.I.S. cu "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT"

 

EVALUAREA DISCIPLINELOR

Formularele Chestionar şi Centralizator de aplicare le puteţi găsi aici

Instrucţiuni pentru evaluarea disciplinei de catre studenţi prin intermediul chestionarelor

I. Evaluarea de catre studenţi a activităţilor corespunzătoare planurilor de învaţământ se gestionează de către facultatea organizatoare a fiecarui program de studii, conform programării examenelor. Formularele Chestionar si Centralizator de aplicare se preiau de la Biroul de multiplicare al Universităţii.

II. Disciplinele din planurile de învăţământ sunt evaluate de către studenţi indiferent dacă titularul cursului este membru al facultăţii organizatoare a programului de studii, al altei facultăţi sau un cadru didactic asociat.

III. Facultatea care gestionează un program de studii numeşte pentru fiecare examen programat în sesiune un cadru didactic membru al facultăţii cu urmatoarele responsabilităţi:
1) distribuie la începutul examenului către studenţi chestionarele tipizate;
2) asistă la completarea chestionarelor de către studenţi;
3) colecteaza chestionarele completate de la studenţi;
4) asistă la completarea de către studenţi a centralizatorului de aplicare a chestionarului (numele şi semnătura studenţilor);
5) introduce chestionarele completate şi centralizatorul de aplicare într-un plic pe care se precizează datele de identificare*;
6) depune la decanatul facultăţii plicul care se sigileaza de către secretariatul facultăţii.

IV. Secretariatul facultăţii organizează plicurile pe domenii de licenţă şi specializări.

V. Departamentul / Comisia de calitate la nivel de facultate analizează şi prelucrează datele din chestionare pentru fiecare program de studii şi înaintează Comisiei de calitate la nivelul universităţii un raport sintetic cu privire la programul de studii evaluat de studenţi.

* Date de identificare (se completează pe plic)
Facultatea
Domeniul de licenţă
Specializarea
Anul
Disciplina
Grupa
Cadru didactic
Data
Numele, prenumele şi semnatura cadrului didactic care a distribuit chestionarele studenţilor

Comisia de Evaluare Internă şi Asigurare a Calităţii

 

 

.

 

Prezentare UDJ [detalii]

Autoevaluare [detalii]